Back

จ่ายเงินประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ผมมีเงินเดือน 9,000 บาทครับและมีเงินค่าเช่า 2,400 บาทครับ ไม่ทราบว่าต้องจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไรครับ


ตอบ: เงินสมทบประกันสังคม ในกรณีนี้นะค่ะต้องจ่ายเงินสมทบดังนี้ค่ะ – ส่วนของนายจ้าง ร้อยละ5 450
– ส่วนของลูกจ้าง ร้อยละ 5 450 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 900 บาทค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com