บริษัทไทยจ่ายค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และออกแบบให้บริษัทในมาเลเซีย โดยส่งผู้ชำนาญเข้ามาปฏิบัติงานในไทย 3 ปี เมื่อจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และออกแบบให้บริษัทในมาเลเซียโดยส่งผู้ชำนาญการเข้ามาปฏิบัติงานในไทย 3 ปี

บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาให้ทำการวิจัยให้ เมื่อจ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ้างบุคคลธรรมดาให้ทำการวิจัย

บริษัทจ้างนักเรียนทำงานพิเศษในระหว่างเวลาปิดภาคเรียน ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานพิเศษในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท ค ทำสัญญากับบริษัท B ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน ไม่มีสำนักงานสาขาและสถานประกอบการถาวรในไทย เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบสารสนเทศการจัดการสนามบิน ดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการให้ใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายนอกและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การให้บริการดำเนินการในเยอรมันติดต่องานผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร เมื่อบริษัท ค จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และจะขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

จ่ายค่าจ้างติดตั้งให้ใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทในเยอรมัน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี