Back

จ่ายเงินค่าตำรวจ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

wanwan021จ่ายเงินค่าตำรวจ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ


ตอบ: บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับค่ะ แต่ในทางภาษีเป็นรายการที่ต้องบวกกลับค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com