จ่ายค่าแรงให้บุคคลธรรมดา

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จ่ายค่าแรงให้บุคคลธรรมดา ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan023


ตอบ: ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ ต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan012

จ่ายค่าแรงให้บุคคลธรรมดา
จ่ายค่าแรงให้บุคคลธรรมดา

Scroll to Top