Back

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ เพราะจ้างบริษัทต่างชาติทำการตลดให้ค่ะ wanwan012Administrator
Administrator
https://yeepou.com