M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวน ดูแลสวน และขายต้นไม้ให้แก่เอกชนทั่วไป รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัทนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาลงทุนในบริษัทเพื่อขยายกิจการ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ต้นไม้ที่นำมาลงทุนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และในการนำมาลงทุนได้มีการประเมินราคาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ จึงขอทราบว่า กรณีผู้ถือหุ้นนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาแต่เดิมมาลงทุน จะต้องถือเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือได้รับยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

นำทรัพย์สินมาลงทุนในบริษัทโดยได้รับหุ้นตอบแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

มูลนิธิได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจ้างศูนย์ส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเพื่อทำการวิจัย ผู้ว่าจ้างได้จ่ายค่าจ้างแล้ว 2 งวด และได้หักภาษี ณ ที่จ่าย มูลนิธิจึงขอทราบว่า เงินได้จากการรับทำการวิจัยดังกล่าว มูลนิธิจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ และมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ทุกประเภทหรือไม่

องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เพราะไม่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี