กรณีผู้มีเงินได้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งในแต่ละปีผู้มีเงินได้ต้องลงทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี หากคำนวณมูลค่าซื้อหน่วยลงทุนจากอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้ แล้วเป็นจำนวน 4,000 บาท ผู้มีเงินได้จะ ต้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำเท่าใด จึงจะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการยกเว้นเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF

จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF เพื่อใช้สิทธิยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัท ก ได้ส่งพนักงานคนไทยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งระดับบริหารงานด้านการเงินของบริษัทในเครือ ทั้งนี้ต้องไปทำงานประจำอยู่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเดินทางไปสิงคโปร์เย็นวันจันทร์เพื่อไปทำงานวันอังคารถึงวันศุกร์ และเย็นวันศุกร์จะเดินทางเข้ามาในไทยเพื่ออยู่กับครอบครัว และวันจันทร์ทำงานให้บริษัท ซึ่งอยู่ในไทยในปีภาษีเกิน 180 วัน พนักงานมีหน้าที่กำกับดูแลบริหารงานด้านการเงินให้บริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของเวลาทำงานทั้งหมด ส่วนเวลาที่เหลือทำงานให้บริษัทในเครืออื่น ๆ ในสิงคโปร์ บริษัทจ่ายเงินเดือนทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในไทย โดยบริษัทในสิงคโปร์จะชำระเงินเดือนในอัตราส่วนร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมดคืนให้กับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสิงคโปร์โดยคำนวณจากเงินได้อัตราร้อยละ 75 ของเงินเดือนทั้งหมด บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินเดือนทั้งหมด หรือ จากอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนทั้งหมด และพนักงานสามารถนำมาเครดิตภาษีในไทยได้หรือไม่

การขอเครดิตต่างประเทศ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี