จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้(ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ลงบัญชีโดย

เดบิต ค่าใช้จ่าย xx

เครดิต เงินสด xx ไม่มีใบเสร็จรับเงินควรเครดิต เจ้าหนี้

ถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ และจะรายงานอย่างไร


ตอบ: ;D ;D ;D ::)
กรณีดังกล่าวควรอธิบายข้อยกเว้นว่ารายการใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีอย่างไร จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่องบการเงิน ซึ่งอาจรายงานให้ทราบถึงความเห็นหรือคำชี้แจงของผู้บริหารไว้ด้วยในกรณีที่ผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไข

จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี
จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

Scroll to Top