กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท

บริษัทในอังกฤษขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ก. จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ตามสัญญายืมตัวพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างที่พนักงานถูกยืมตัวไปทำงาน บริษัท ก. จะจ่าย ทดลองเงินเดือนให้แก่พนักงาน และได้เรียกคืนจากบริษัทในอังกฤษในภายหลัง โดยบริษัท ก. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนที่จ่ายให้ตามปกติ และมีการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินได้เนื่องจากพนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปีที่แล้วมา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานไว้แล้ว ถามว่า บริษัท ก. ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทในเนเธอร์แลนด์จ่ายค่าบริการให้บริษัทในไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราภาษีของไทยได้หรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลต่างประเทศจ่ายค่าบริการให้บริษัทในไทย

บริษัทจ้างรถตู้ของบุคคลธรรมดาเพื่อรับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนดจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

จ้างรถตู้รับส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนดหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

บริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้ง

บริษัทจ้างชาวต่างชาติมาเป็นพนักงาน เมื่อจ่ายเงินเดือนจะหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ หรือต้องรอจนกว่าพนักงานจะได้ WORK PERMIT ก่อน

จ่ายเงินเดือนให้พนักงานชาวต่างชาติทำงานในไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี