Back

งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ


ตอบ: งานวิจัยถ้าเป้นการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีเงินได้ในประเทศไทย ต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 ค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com