งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity) หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของเจ้าของ จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชีโดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทรายการที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของบัญชี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Changers in Owner’s Equity)
Scroll to Top