Back

งบเปล่าต้องยื่นไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

งบกิจการไม่ได้ดำเนินกิจการอะไร ต้องยื่นงบการเงินไหมค่ะ wanwan036


ตอบ: กิจการที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้อะไรก็ต้องยื่นงบการเงินทุกปีค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com