งบการเงิน (Financial statement)

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

งบการเงิน (Financial statement) คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงเงินสดและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแต่รอบปีบัญชีของกิจการ

งบการเงิน (Financial statement)
งบการเงิน (Financial statement)
Scroll to Top