ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด (เช่นผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคนและองค์ความรู้) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายกิจการเพื่อยื่นขอรับสิทธิการลดหย่อนทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)
Scroll to Top