Back

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ไหมคับ?


ตอบ: +++ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ *-*

Administrator
Administrator
https://yeepou.com