Back

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ ต้องดูจากเอกสารอะไร wanwan012


ตอบ: ดูจากเอกสารค่ะ ว่าเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการหรือไม่ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com