Back

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคืออะไร
ตอบ : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้วแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บันทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้Administrator
Administrator
https://yeepou.com