Back

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหรค่ะ


ตอบ: +++ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

 

Administrator
Administrator
https://yeepou.com