Back

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกเป้นค่าใช้จ่ายได้กี่ปีค่ะ wanwan038


ตอบ: ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ บันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานค่ะ แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน 5 ปี คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ wanwan013 wanwan014

Administrator
Administrator
https://yeepou.com