ค่าเช่าสำนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ค่าเช่าสำนักงาน ต้องหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซนต์ค่ะ wanwan022


ตอบ: ค่าเช่าสำนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ wanwan023

ค่าเช่าสำนักงาน
ค่าเช่าสำนักงาน

Scroll to Top