ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือป่าวค่ะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอะไรบ้างค่ะ…?


ตอบ: ค่าสิทธิบัตรถือเป้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะ ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเข้าเกณฑ์สามารถระบุได้ตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อ

1. สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา สินทรัพย์หรือหนี้สินที่
เกี่ยวข้อง หรือ

2. ได้มาจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ ได้แก่

– ค่าสิทธิบัตร

– ลิขสิทธิ์

– สิทธิการเช่า

– สัมปทานและการอนุญาติให้ใช้สิทธิ

– เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า

– ค่าความนิยม

ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม
ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม
Scroll to Top