ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใชจ่ายได้เท่าไรค่ะ wanwan009


ตอบ: ค่ารับรอง ถือเป็นคาใช้จ่ายที่ทุกกิจการจะต้องมีค่ะ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดของกิจการค่ะ wanwan012

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ
ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ

Scroll to Top