Back

ค่ารับรอง

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

 ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวง ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
-ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับรองหรือบริการ ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้น
-ค่าบริการหรือค่ารับรอง จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น
-เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการนั้น ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละครั้ง
-จำนวนเงินค่ารับรองหรือค่าบริการให้นำมาหักเป้นค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 0.3  ของจำนวนยอดเงินรายได้ และจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
-ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้สั่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น
ค่ารับรองหรือค่าบริการ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com