Back

ค่าบริการทำบัญชีต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ค่าบริการทำบัญชี ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ wanwan037


ตอบ: ค่าบริการทำบัญชีต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ wanwan012 wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com