คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

wanwan027


ตอบ: [b]การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่[/b]
โดย[u]ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยาในปี 55[/u] สามารถเริ่มยื่นแบบเสียภาษีได้ต้น[b]ปี 56[/b]
มี 5 แบบให้เลือกยื่น คือ

1. ยื่นร่วมในนามสามี
2. ยื่นร่วมในนามภรรยา
3. ยื่นร่วมโดยสามีแยกยื่นเฉพาะเงินเดือน-ค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ยื่นร่วมโดยภรรยาแยกยื่นเฉพาะเงินเดือน-ค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. สามี-ภรรยาร่วมยื่นด้วยกัน

wanwan032

คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้
คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

Scroll to Top