Back

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ…?


ตอบ: ++++ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี ++++

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็น “ผู้ทำบัญชี” เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาชิกวิชาชีพบัญชีหรือ ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชีจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำบัญชีเป็นภาษาไทยได้

3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื่องจากการกระทำความผิดฐานความผิด หรือกฎหมายที่กำหนด เว้นแต่ต้องคำพิพากษาหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com