Back

คืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

สปส. คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คืนสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน และถูกตัดสิทธิ ไปแล้วสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มีผลบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2554 โดยผู้ยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมีสถานะการว่าจ้างครั้งสุดท้ายในฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน และต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ กล่าวคือวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องอยู่ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา ด้วยตนเองภายใน 1 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทุกแห่ง)ทั้งนี้การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ผู้ประกันตนยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เงินที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ คือเดือนละ 4,800 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งการกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ตามที่อยู่ ที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)—————————————————-ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.thRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน ติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา 12 เดือน มีการส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 หากผู้ประกันตนเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ สามารถติดต่อขอรับการคืนสิทธิมาตรา 39 โดยเตรียมเอกสารดังนี้1. ยื่นแบบ สปส. 1-20/1 ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนาหมายเหตุ สำหรับผู้ประกันตนที่มีการลาออกจากมาตรา 39 เองจะไม่สามารถสมัคร

Administrator
Administrator
https://yeepou.com