สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

ถ้าบริษัทมีรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการกีฬาจะคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอย่างไร

การคำนวณหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ให้คำนวณหักตามหลัก

บริษัทประกอบกิจการโรงพยาบาลและประกอบกิจการอื่นๆ เช่น ให้บริการซักรีดเสื้อผ้า ให้บริการโทรศัพท์ และการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ โดยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอัตราร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากการประกอบกิจการอื่นๆ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด แผนกซักรีดทำหน้าที่ซักรีดเสื้อผ้าที่ใช้ในการประกอบกิจการของโรงพยาบาลทั้งหมด และรับบริการซักรีดเสื้อผ้าจากบุคคลภายนอก บริษัทนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซักรีดดังกล่าวมาเฉลี่ยตามน้ำหนักผ้าที่ซักรีด เพื่อคำนวณหาภาษีซื้อส่วนที่เกิดจากการให้บริการซักรีดแก่บุคคลภายนอก อันเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามน้ำหนักได้หรือไม่

ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามน้ำหนักไม่ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี