Back

คอมพิวเตอร์บันทึกเป็นอะไรดีนะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

wanwan031คอมพิวเตอร์ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายดีนะ wanwan038


ตอบ: ทรัพย์สินค่ะ เพราะกิจการส่วนใหญ่อายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ต้องไม่น่าจะน้อยกว่า 3 ปีค่ะ และคิดค่าเสื่อมราคาตามที่กรมสรรพากรกำหนดค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com