ความสำคัญของการตลาด

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจอย่างมากที่เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ได้ผลได้เป็นที่น่าพอใจ การตลาดทุกวันนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีจึงถือเป็นหัวใจหลักของการนำพาธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและประสบผลสำเร็จ

1.ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนของธุรกิจ การตลาดจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้จากการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น
2.ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการเพื่อนำไปสู่ที่มาของรายได้และเป็นเครื่องมือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจเช่นผลกำไรระยะยาว ทำให้สามารถลงทุนสร้างรายได้และผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดการหมุนเวียน การตลาดยังทำให้เกิดองค์กรธุรกิจใหม่ๆในรูปแบบที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพได้เลือกสรร ซึ่งจะเป็นการขยายตัวของกิจการในระบบตลาดได้
3.ความสำคัญต่อหน่วยงาน ของภาครัฐและองค์กรที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไรโดยปกติหน่วยงานสถาบันการศึกษา มูลนิธิเพื่อเป็นการกุศลต่างๆเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
4.ความสำคัญต่อผู้บริโภค ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพได้สะดวก นอกจากนี้การตลาดยังทำให้สินค้าหรือการบริการได้มีกระจายไปตามพื้นที่และทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าหรือการบริการที่พึงพอใจรวมถึงการเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจ
5.ก้าวหน้า ทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจการเจริญเติบโตมากขึ้นและมีการกระจายรายได้ลดปัญหาเรื่องการจ้างงานรวมถึงช่วยยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพของสังคมให้สูงยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาทำให้เศรษฐกิจของสังคมดีขึ้น ความสำคัญของตลาดนั้นมีเยอะมากถือเป็นตัวช่วยที่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้นด้วยรูปแบบการตลาดที่ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รู้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการได้มากขึ้นและยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการตลาด
ความสำคัญของการตลาด

Scroll to Top