โทษ ความผิด ที่ ไม่ปิด อากรแสตมป์

กรณียื่นตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือผู้ทรงตราสาร หรือผู้ถือเอาประโยชน์ชอบที่จะยื่นตราสารนั้น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่

ผลเสียของการไม่ไปพบเจ้าพนักงานฯตามหนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่

ขอยกเว้นค่าปรับอาญา เนื่องจากยื่นแบบ ภ.ธ.09 เกินกำหนดเวลา

หากผู้รับคืนภาษีอากรเกินไป และไม่ส่งคืนเงินดังกล่าว เข้าองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่

การพิจารณาดำเนินคดีอาญา กรณีผู้รับคืนเงินภาษีอากรเกินไป โดยไม่นำเงินมาส่งคืน

ถ้ายอดเงินได้ที่ต้องหักภาษีไม่ถึง 1,000 แต่นำไปหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ความรับผิด กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะมีความผิดหรือไม่

บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดา ต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

หากบริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับบริษัทผู้รับเหมา แล้วไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีความผิดหรือไม่

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับบริษัทผู้รับเหมาแล้วไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี