ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

                        นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์รายการบัญชีจากบันทึกบัญชีของกิจการด้วยตัวเองอยู่เสมอ จะสามารถทำให้คุณเข้าใจลักษณะกิจการของตนเองได้ดีที่สุด และอาจเล็งเห็นจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ก่อนคนทั่วไปหรือ แม้แต่นักการบัญชีที่อาจมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญและทำให้คุณสามารถนำจุดนั้นไปปรับปรุงก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้อย่างทันเวลาอีกด้วย การทำการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชียังสามารถวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความผิดพลาดในระบบเงินสด ที่อาจมีการรับเช็ค หรือเงินสดแล้วแต่มิได้บันทึกบัญชี หรือนำฝากธนาคาร ซึ่งการควบคุมภายในนั้นจะจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า และยังทำให้มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วน โดยจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆ ระหว่างพนัก งานเก็บเงิน แคชเชียร์ พนักงานบันทึกบัญชีเงินสดรับและพนักงานบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัว ด้วยการจัดให้ดูแลเงินสดและเช็ครับที่มีการแยกจากเงินสดจ่ายและเช็คจ่าย เพื่อจัดให้มีการส่งเพื่อยืนยันยอดลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ ซึ่งจัดทำงบแยกอายุลูกหนี้ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ แต่ไม่ควรให้พนักงานผู้เก็บเงินติด ตามเอง เมื่อมิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสด หากมีการนำเงินสดหรือเช็คที่รับมาแล้วนำไปฝากธนาคาร แต่มิได้ทำการบันทึกบัญชีเงินสดหรือเช็ครับ กับการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จและใบรับเช็คไว้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบลำดับเลขที่ดังกล่าวว่าครบถ้วนและจัดให้มีการทำงบกระทบต่อยอดธนาคารทุกเดือน และทำการสอบทานรายการเงินฝากในเสตทเมนท์ กับรายงานการรับเงินหรือสมุดเงินสด และเช็ครับ และจัดให้มีการติดตามหาสาเหตุ กรณีที่มีลูกหนี้ค้างนานเกินปกติ โดยจัดทำงบแยกอายุลูก หนี้ ในการติดตามสาเหตุทำให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบัญชีลูกหนี้ หรือผู้รับผิดชอบด้านเครดิต หลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชี ผู้ประกอบการทุกคนควรจะต้องมีความระมัดระวังพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสร้างประวัติที่เป็นผลเสียต่อการทำบัญชีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเช็คคืน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลเสียต่อการเดินบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมันจะต้องเกิดขึ้นแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จะทำให้ถูกบันทึกลงไปในสมุดบัญชีของผู้ประกอบการอย่างอัตโนมัติ เรียกว่ามันเปรียบเสมือนเป็นหอกแหลมคมที่สามารถทำให้การเดินบัญชีมีความล้มเหลวได้โดยทันที ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการตายทั้งเป็นของธุรกิจก็ว่าได้ เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด และหากคิดจะได้รับความสำเร็จในการเดินบัญชี ก็จะต้องทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และพยายามไม่ให้การเงินติดลบ หรือมีชื่ออยู่ในเครดิตบุโร ก็จะทำให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปได้

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี

Scroll to Top