ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ [font=impact][size=12pt][i][/i][/size][/font]


ตอบ: ไม่จําเป็นคะ ยกเว้นสองกรณีคือ
(1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้รับใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีนี้ และ
(2) ผู้ทําบัญชีตามกฎหมายบัญชีเท่านั้นที่จะต้องเป็นสมาชิกของสภาฯตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ตอบ:

wanwan032 ไม่จำเป็นคะ เฉพาะผู้ทําบัญชีผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี (พ.ศ. 2543 เท่านั้นจึงจะต้องสมาชิกสภาฯ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีกับสภาฯ และนักบัญชีทุกท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพราะเพิ่มศักดิ์ศรีของตนเอง และของสถาบันคะ

[center]+++++ wanwan005 +++++[/center]

ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา
ความจำเป็นในการเป็นสมาชิกของสภา

Scroll to Top