Back

ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพ

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพแพทย์

-สำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ซึ่งได้รับการย้อมรับจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศแหล่งกำเนิดและประเทศผู้รับ
-จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากประเทศแหล่งกำเนิดที่ยีงมีอยู่ในปัจจุบัน
-มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไม่น้อยกว่า 5ปีต่อเนื่องในประเทศแหล่งกำเนิด ก่อนที่จะมาสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือขอใบรับอนุญาต
-ได้รับใบรับรองจากผู้มีอำนาจกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์ของประเทศแหล่งกำเนิดว่าไม่มีประวัติกระทำผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิคมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
-ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนคดีความทางกฏหมายที่ยังค้างอยู่ในประเทศแหล่งกำเนิดและประเทศอื่น
-มีคุณสมบัติด้านอื่นๆตามที่หน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพแพทย์รือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประเทศผู้รับเห็นสมควรในการกำหนดคุณสมบัติของการขอขึ้นทะเบียนหรือขอใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
ทั้งนี้แพทย์ต่างชาติต้องผ่านการประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลในประเทศที่รับให้ทำงาน(ของประเทศไทย คือ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข)
 
                                                                                                               ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพแพทย์

Administrator
Administrator
https://yeepou.com