Back

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร


ตอบ: [center]wanwan031[/center] การขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ที่จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขของ ประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 50) ซึ่งได้ชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้ว มีสิทธิขอคืนได้โดยจะต้องยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ ตามแบบ ค.10 เป็นรายเดือนภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่ผู้เสียภาษีอากรมีภูมิลำเนา โดยจะต้องแนบหลักฐานดังนี้1. ต้นแบบใบเสร็จรับเงินค่าอากรแสตมป์ฉบับที่กรมที่ดินออกให้ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม2. สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม3. สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ต้องเสียอากร สำหรับอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่[center][b]+++++++++[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com