Back

ขายของหน้าร้านจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ขายของหน้าร้านจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร wanwan032


ตอบ: ใบกำกับภาษี คือ เอกสารที่แสดงรายได้ของกิจการต่อสรรพากรค่ะ เพราะฉะนั้นการขายหน้าร้านก็ออกใบกำกับภาษีเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นค่ะ wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com