Back

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน wanwan037


ตอบ: สรรพกา กำหนดให้นิติบุคคลสามารถนำผลขาดทุนยกมาใช้ได้ไม่เกิน รอบระยะเวลา 5 ปีบัญชีค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com