ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)

Click to rate this post!
[Total: 38 Average: 5]

ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts) หมายถึง ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในทางการทำบัญชีตลอดจนการจัดทำงบการเงิน โดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผู้ทำบัญชีจะต้องเข้าใจในสมมติฐานของการบัญชีและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)
ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)
Scroll to Top