ขอปรึกษาเรื่องการยื่นแบบค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

ขอปรึกษาเรื่องการยื่นแบบค่ะ ว่าต้องมีแบบไหนบ้าง ในแต่ละเดือน เป็นนิติบุคคล
wanwan025


ตอบ: ในแต่ละเดือน นิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องยื่นแบบค่ะ
1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน

ขอปรึกษาเรื่องการยื่นแบบค่ะ
ขอปรึกษาเรื่องการยื่นแบบค่ะ

Scroll to Top