ขอถามเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเถอะ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ขอถามเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเถอะ ว่ามีหน้าที่อะไรค่ะ wanwan038


ตอบ: ผู้ตรวจการแผ่นดิน (เดิมเรียกว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา) คือ บุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
wanwan008 wanwan008 wanwan008

ขอถามเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเถอะ
ขอถามเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเถอะ

Scroll to Top