นาย ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บริษัทลูกค้า ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ตามที่มีการตกลงกันลักษณะงานบริการคือ การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการบัญชี การบันทึกบัญชี การปฏิบัติทางด้านภาษีอากรของบริษัทลูกค้า หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้บริษัทลูกค้าแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายภาษีอากร โดยบริษัทลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกเดือน นาย ก. ไม่อยู่ในฐานะพนักงานของบริษัทลูกค้าแต่อย่างใด เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี