Back

ขอคืนภาษี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

อยากสอบถามถ้าลืมส่งเรื่องขอคืนภาษีตอนต้นปีที่ผ่านมานี้ จะมีทางใดทำเรื่องคืนหลังระยะเวลาได้บ้าง? เกินมาเดือนกว่าแล้ว ทำไงดี? ????


ตอบ: ยื่นแบบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตามข้อเท็จจริงแนนหลักฐานหักณที่จ่ายหากมีภาษีเสียก็มีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม หากชำระเกิน ก็จะได้รับคืน คับhttp://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=121222.0 [b][center]+++ +++[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com