Back

ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

เอกสารการยื่นภาษีหาย…อยากทราบว่าเราขอคัดสำเนาได้หรือป่าวค่ะ…?


ตอบ: +++++ ได้ค่ะ…ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง
เป็นต้น +++++

Administrator
Administrator
https://yeepou.com