กิจการร่วมค้า กิจการค้าร่วม คือ กิจการร่วมค้า ข้อดี ข้อเสีย จดทะเบียน กิจการร่วมค้า

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างทำงานโครงการใหญ่ๆ หรือรับงานที่ต้องมีการประกวดราคา(ประมูลงาน) ผู้ประกอบการ บางรายอาจไม่สามารถรับงาน

กิจการร่วมค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเลิกกิจการ และจะส่งส่วนแบ่งกำไรไปเนเธอร์แลนด์ต้องเสียภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีกิจการร่วมค้าประสงค์จะเลิกกิจการและส่งส่วนแบ่งเงินกำไรไปต่างประเทศต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

กิจการร่วมค้าผู้มีอำนาจ 2 ท่านในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ต้องลงลายมือชื่อกี่ท่าน

กิจการร่วมค้ายื่นแบบ ภ.พ.30 ให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อคนเดียวก็ได้

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมัน ทำสัญญาออกแบบหลังคาและงานวิศวกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการสร้างหลังคาอาคารเทียบเครื่องบิน และให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้างและงานก่อสร้างหลังคากับกิจการร่วมค้า การปฏิบัติงานตามสัญญาข้างต้นของบริษัทจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งหมด โดยบริษัทจะจัดส่งผลงาน รายงานการทำงาน แบบแปลน ผ่านโทรสาร จดหมาย ให้กับผู้ว่าจ้าง ค่าบริการดังกล่าวบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่

ปฏิบัติงานตามสัญญานอกราชอาณาจักรไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กิจการร่วมค้า มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "กิจการร่วมค้า"

กิจการร่วมค้าจดทะเบียนอะไรเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการร่วมค้าประกอบกิจการออกแบบและสร้างข่ายสายโทรศัพท์ทำสัญญารับเหมาช่วงกับบริษัท ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานจากบริษัท P สำหรับโครงการให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานแก่บริษัท T ต่อมาบริษัท P ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัท ม และ M ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ม ตกลงยินยอมค้ำประกันหนี้ ถ้าบริษัท P ไม่จ่ายหนี้ให้แก่บริษัท ม กิจการร่วมค้าขายสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้างคงค้างทั้งหมดให้แก่ N ในต่างประเทศเพื่อเลิกกิจการ จะมีภาระภาษีอย่างไร

โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้างให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศเพื่อเลิกกิจการ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี