กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

+++ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิดขึ้นในปีหนึ่งเกินกว่ามูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม คือ
1.มีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราทั่วไปหรือ ในอัตราร้อยละ 0 แล้วแต่กรณี และคำนวณภาษีโดยใช้ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
แต่ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการบางประเภทไว้ด้วย
2.เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มย่อมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สินค้าบางชนิดเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น สินค้าทางการเกษตร หรือบริการบางอย่างมีลักษณะเป็นสวัสดิการทางสังคมด้วย เช่น การให้บริการการศึกษา
การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางสังคมและบรรเทาภาระของประชาชน จึงมีกฎหมายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการบางประเภทไว้ด้วย


ตอบ: -*-
ตอบ: -*-

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

Scroll to Top