Back

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ กิจการค้าขายที่ดิน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกก่อสร้าง เรียกกันติดว่า คอนโดมิเนียม นั่นเอง ต้องใช้เกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้และรายจ่าย โดยก่อนวันที่ 1 มกราคม 25550 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ แต่เมื่อมีการแก้ไขกฏหมายโดยให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ดังนี้
1.เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบบัญชีเดียวกันกับการขายเท่านั้น
2.ใช่วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
3.ใช้วิธีตามค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ โดยวิธีอัตรากำไรขั้นต้น
ที่มา:เอกสารภาษีอากรAdministrator
Administrator
https://yeepou.com