กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH ครั้งที่ 2 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รุก….งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกันตนรูปแบบใหม่ ทันสมัย เข้าใจง่าย จัดทำเว็บไซต์ HTTP://NEWZONE.SSO.GO.TH นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย วิดีโอแกลลอรี่ การ์ตูน เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ จัดงาน “มิติใหม่ประกันสังคม สื่อสารฉับไว อยู่ใกล้ผู้ประกันตน” ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ CASCATA ชั้น G ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต นายสิทธิพล รัตนากร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มิติใหม่ประกันสังคม สื่อสารฉับไว อยู่ใกล้ผู้ประกันตน” ครั้งที่ 2 ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้านกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตที่ www.sso.go.th ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการประชาสัมพันธ์ยังมีลักษณะที่เป็นแบบทางการเกินไป ทำให้ไม่มีความน่าสนใจ จึงได้พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เข้าใจง่าย เพิ่มช่องทาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม ได้รวดเร็วมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และเป็นช่องทางให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเรื่องการประกันสังคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของสำนักงานประกันสังคม จัดทำเว็บไซต์ HTTP:// NEWZONE.SSO.GO.TH ขึ้น ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย วิดีโอแกลลอรี่ การ์ตูน เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกันตน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจ ในเรื่องการประกันสังคม ง่ายขึ้น ซึ่งได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์มาตั้งแต่ต้นปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ดูได้จากตัวเลขผู้ใช้บริการมีจำนวน 56,183 คน/วัน ซึ่งการจัดงาน “มิติใหม่ประกันสังคม สื่อสารฉับไว อยู่ใกล้ผู้ประกันตน” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันนี้ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน เข้าใช้บริการข้อมูลความรู้ในเว็บไซต์ HTTP://NEWZONE.SSO.GO.TH ซึ่งเป็นช่องทางเลือกใหม่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกันสังคมบน INTERNET โดยภายในงานจะมีการสาธิตเข้าดูข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคม ร่วมด้วยกิจกรรมพิเศษ เกมส์ต่างๆ สอดแทรกความรู้การประกันสังคม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภาคเอกชน มาร่วมจัดบูธกิจกรรมในการจัดหางานและอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ HTTP://NEWZONE.SSO.GO.TH เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ช่วยให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น………..…………………………………ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนใ
นกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: wanwan021 wanwan022

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH

Scroll to Top