Back

การโอนเงินมาจากต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

การโอนเงินมาจากต่างประเทศ ที่เป้นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ เพราะเงินเข้าบัญชีของบริษัทค่ะ wanwan012Administrator
Administrator
https://yeepou.com