Back

การแจ้งพฤติการณ์ของลูกค้าไม่ขัดต่อมารยาทของผู้สอบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

การแจ้งพฤติการณ์ของลูกค้าไม่ขัดต่อมารยาทของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการเปิดเผยความลับของ กิจการที่ตนได้ทราบจากการตรวจสอบ 😀


ตอบ: การแจ้งพฤติการณ์ของลูกค้า หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำตามหน้าที่ทางวิชาชีพหรือทางกฎหมาย ก็ไม่ขัดจรรยาบรรณต่อลูกค้า ;D ;D ;D

Administrator
Administrator
https://yeepou.com