Back

การแก้ไข ป.พ.พ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

*** บริษัทเคยจดทะเบียนข้อบังคับไว้ ต่อมามีการแก้ไข ป.พ.พ. บริษัทจะไม่จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับได้หรือป่าวคะ *** wanwan006


ตอบ: wanwan016แม้บริษัทจะไม่จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท แต่ข้อบังคับข้อใดที่ขัดกับกฎหมายใหม่ ข้อบังคับข้อนั้นก็จะสิ้นผลไปไม่สามารถใช้บังคับได้อีกต่อไปคะ ต้องใช้บังคับตามกฎหมายใหม่ ส่วนข้อบังคับที่ไม่ขัดกับกฎหมายใหม่ ข้อบังคับนั้นก็ยังสามารถใช้ได้ต่อไป แต่ถ้าบริษัทไม่ต้องการใช้ข้อบังคับทั้งฉบับก็จะต้องจดทะเบียนยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งฉบับ แล้วให้ใช้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัทแทนคะ[center] wanwan032++++++++++ wanwan032 [/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com